Algemene voorwaarden

Protocol in verband met COVID-19

UrbanGuides volgt nauwgezet de richtlijnen van het RIVM. Hierbij worden tot nader order de volgende maatregelen gehanteerd:

 • Tours dienen altijd van tevoren gereserveerd te worden.
 • Bij de boeking verklaren de deelnemers dat zij niet mee zullen gaan indien zij een of meerdere van deze vragen positief beantwoorden: https://checkgesprek.nl/assets/vragenlijst.pdf.
 • Gidsen verklaren zelf dat zij voorafgaand aan de tour alle bovenstaand gelinkte vragen negatief kunnen beantwoorden.
 • Als een deelnemer tijdens de tour ziekteverschijnselen krijgt, dient deelname aan de tour beëindigd te worden.
 • Wij maximeren de groepsgroottes op basis van haalbaarheid volgens de richtlijnen en de te verwachten drukte op de route.
 • Alle deelnemers dienen 1,5 meter afstand van elkaar en de gids te houden.
 • Deelnemers die uit een huishouden komen hoeven niet onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Verschillende huishoudens dienen ook 1,5 meter afstand van elkaar en de gids te houden.
 • Alle deelnemers en de gids dienen 1,5 meter afstand van andere gebruikers van de openbare ruimte te houden.
 • Bij organisatie en tijdens uitvoering van rondleidingen worden drukke plekken vermeden zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is.
 • Bij het verzorgen van meerdere tours op één dag zullen wij werken met gespreide starttijden, om drukte bij aanvang van de tours te vermijden.
 • Bij aanvang van de tour wordt nogmaals gecontroleerd op gezondheid door middel van vraagstelling volgens bovenstaande vragenlijst.
 • Bij de reservering worden deelnemers gewezen op de regels tijdens de rondleiding, direct voorafgaand aan de tour herhaalt de gids deze regels; deelnemers dienen hiermee akkoord te gaan en te allen tijde de regels te volgen.
 • De gids of andere begeleider van de rondleiding is gemachtigd om (verdere) deelname aan de tour te ontzeggen, indien deelnemers de regels overtreden.
 • Bij het betreden van een openbaar gebouw of horeca-gelegenheid worden de officiële richtlijnen gehanteerd zoals zij voor dat pand gelden. Deze richtlijnen zullen van tevoren door de gids worden gecommuniceerd aan de groep.
 • Wij informeren mensen over de aanwezigheid van openbare toiletten op de route, zodat de deelnemers weten waar ze veilig gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.
 • Bij tours waarin fietsen, steps, scooters, etc gebruikt worden, worden de contactpunten (handvatten, remhendels, zadels, etc) voorafgaand en na afloop van de rondleiding gedesinfecteerd.

Voor meer informatie en een gedetailleerd overzicht van de symptomen van het coronavirus verwijzen wij naar deze site: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. Zie op pagina 3 ook een overzichtelijke samenvatting van de regels die wij met onze klanten zullen delen.

Annuleren/wijzigingen

Een gemaakte reservering kan tot 6 werkdagen voor aanvang van de tour kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering 5 tot 3 werkdagen voor aanvang van de tour rekenen wij 10% annuleringskosten. Bij latere annuleringen wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

Het aantal deelnemers dat 24 uur voor aanvang van de boeking bekend is, zal ook worden doorbelast.

In het geval van noodweer biedt UrbanGuides in overleg met de klant een alternatief programma, voordat overgegaan wordt tot kosteloze verplaatsing of annulering van een tour.

Facturatie/Betaling

UrbanGuides stuurt na afloop van een geboekte rondleiding een digitale factuur naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Bij boekingen van €1000,- of meer stuurt UrbanGuides een aanbetalingsfactuur van 50% van het totaalbedrag. Na ontvangst van de aanbetaling zal de reservering verder behandeld worden.

Facturen dienen o.v.v. het factuurnummer binnen 2 weken te worden voldaan op rekeningnummer NL13INGB0006006511. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de klant een herinnering per e-mail. Indien de klant verzuimt om aan de betalingsverplichting te voldoen is UrbanGuides gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

Indien een rondleiding start en/of eindigt bij het kantoor van UrbanGuides kan er contant of per pin/creditcard afgerekend worden.

UrbanGuides is Cultuurkaart acceptant. Indien uw onderwijsinstelling per cultuurkaart wenst te betalen dient dit bij de reservering aangegeven te worden. Na ontvangst van het schoolnummer, leerjaar, leerniveau, naam docent, aantal docenten en aantal leerlingen zal UrbanGuides een weborder indienen, welke goedgekeurd dient te worden door de school.

Aansprakelijkheid tijdens rondleidingen

Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan een rondleiding. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een rondleiding kan UrbanGuides daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden.

 

Privacyverklaring

De algemene gegevens van UrbanGuides:

Naam: UrbanGuides
Adres: Schiekade 205
Plaats: 3013 BR Rotterdam
KVK nr.: 62276425
BTW nr.: NL001645023B73
E-mailadres: info@urbanguides.nl

Toelichting

Middels deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. UrbanGuides respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. UrbanGuides gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van UrbanGuides. Wees u er dus van bewust dat UrbanGuides niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van UrbanGuides.

Persoonsgegevens die door UrbanGuides worden verwerkt

 • Naam/bedrijfsnaam, adres, woonplaats (voor zover door u opgegeven)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)

Hoe komt UrbanGuides aan uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die UrbanGuides verwerkt worden door u zelf verstrekt middels persoonlijk, danwel telefonisch/e-mail contact of door het invullen van een contactformulier via de website.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

 • Voor het versturen van een aftersales-mail/nieuwbrief;
 • Om contact met u te kunnen opnemen; dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van uw betaling; wanneer u een product of dienst heeft afgenomen hebben we deze gegevens nodig om de factuur te kunnen verwerken.
 • Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten; wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u hierover te informeren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als UrbanGuides hiertoe wettelijk verplicht is; voor het verwerken van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe lang UrbanGuides bewaart uw gegevens
UrbanGuides bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Als u een product of dienst bij UrbanGuides heeft afgenomen bewaren wij uw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen met anderen
UrbanGuides verkoopt uw gegevens niet aan derden. UrbanGuides verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van UrbanGuides wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UrbanGuides blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt UrbanGuides gegevens:

 • Accountant– gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.
 • Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van facturen.
 • Partij voor hosting van de website en e-mail– Zij zorgen dat de website goed functioneert, UrbanGuides goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 • Online ticketsysteem-gebruikt persoonsgegevens benodigd om een account aan te maken, zodat diensten (in de vorm van tickets) digitaal aan u geleverd kunnen worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door UrbanGuides in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan administratie@urbanguides.nl. UrbanGuides zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UrbanGuides en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij UrbanGuides een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht
UrbanGuides wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat UrbanGuides niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van UrbanGuides wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die UrbanGuides gebruikt zijn niet noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Functionele en analytische cookies
UrbanGuides maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van UrbanGuides. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft UrbanGuides geen toestemming te vragen.

Social media buttons
Op de website van UrbanGuides zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. UrbanGuides heeft daar geen invloed op. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Beveiligen
UrbanGuides neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van UrbanGuides maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door UrbanGuides verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met UrbanGuides via administratie@urbanguides.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de huidige site van UrbanGuides. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 18-12-2019.